تاریخ عکاسی


تاریخ عکاسی

اطلاعات کلاس

کلاس تاریخ عکاسی صرفا آشنایی با عکاسان و نام‌های تاثیرگذار در امتداد تاریخ پیشرفت رسانه‌ی عکاسی نیست. این کلاس تلاش دارد از خلال بررسی سیر تحول عکاسی بر علل تغییرات تمرکز کند و چرایی تغییر رویکردهای عکاسان در طول تاریخ را به بحث بنشیند. کلاس تاریخ عکاسی تلاشی است گروهی برای درک بهتر چیستی عکاسی و معانی و کارکردهایی که این رسانه در طول تاریخ، چه در جهان و چه در ایران، داشته است.
شرح مختصر:
بررسی دوران پیش از ظهور عکاسی, پرداختن به علل و عوامل ظهور عکاسی, کارکردهای اسنادی عکاسی, ظهور بیان‌های عکاسی هنری, عکاسی در دوران مدرن, عکاسی در دوران معاصر, آغاز عکاسی در ایران و سیر تحول آن

ثبت نام

مدرس : زانیار بلوری تعداد جلسات : 5, روزهای چهارشنبه ساعت 19 تا 17

هزینه دوره : 350000 تومان

می توانید برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.